تراوین - تراوین اسپید - تراوین با سرعت 500000

اطلاعات بازی

سرعت بازی 500000

تاریخ شروع 06/30/2018

زمان آزاد شدن منجنیق :

داخل بازی اطلاع رسانی میشود

زمان آزاد شدن ناتارها :

داخل بازی اطلاع رسانی میشود

جوایز سرور

برنده سرور 800.000 هزار ریال وجه نقد

سامانه پیامکی تراوین اسپید کانال تلگرام تراوین اسپید