تراوین اسپید سرور 2 - سرور 2 تراوین اسپید

اطلاعات بازی

سرعت بازی 500000

تاریخ شروع 01/01/2020

زمان آزاد شدن منجنیق :

داخل بازی اطلاع رسانی میشود

زمان آزاد شدن ناتارها :

داخل بازی اطلاع رسانی میشود

جوایز سرور

برنده سرور20.000.000 ملیون ریال وجه نقد

سامانه پیامکی تراوین اسپید کانال تلگرام تراوین اسپید